NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Waar vrijheid eindigt, begint tirannie

20 mrt 2018

 

Informatie beperking

Onder de vlag van anti-terrorisme en pro-diversiteit worden vanuit de leiders van de Westerse wereld in toenemende mate maatregelen genomen  om de informatie aan de bevolking te beïnvloeden. Wat dacht u van grote bedrijven uit de VS zoals Youtube, die ‘officiele feiten’ zal toevoegen aan video’s welke volgens de overheid controversieel of samenzwerend van aard zijn. En wat te denken van Google, Facebook en Twitter, die ongevraagd content onbereikbaar maken, met name van sites die tegen de belangen van de gevestigde orde in gaan.

Maar ook de EU laat van zich horen, waarbij de (ongekozen) Europese commissie de mediabedrijven heeft laten weten dat alle illegale inhoud, varierend van terroristische inhoud, kindermisbruik, namaakproducten,aantasting van copyright, het aanzetten tot haat en geweld en tenslotte fake news binnen het uur van de internet- sites moet worden verwijderd. De grootste pijn zit hem uiteraad in de laatste term, want wat als fake news wordt bestempeld is alle inhoud die de overheden niet welgevallig is.

Verder kan men zich afvragen hoe deze ‘topprioriteit’ (volgens Juncker) zich verhoudt tot de aandacht voor de vele aanslagen die in Europa zijn gepleegd ( Parijs november 2015, Brussel maart 2016, Nice juli 2016, Berlijn december 2016, Manchester mei 2017). Waarschijnlijk komt deze vergelijking niet zo goed uit, want dan komen de open grenzen en het immigratiebeleid aan bod, wat heilige huisjes zijn voor de dames en heren.

En op het allersmalste niveau van beïnvloeding; de hetze die de gezamenlijke Nederlandse media in deze tijd van de gemeenteraadsverkiezingen hebben ingezet op een nieuwkomer als het Forum voor Democratie, welke blijkbaar als een bedeiging worden gezien voor de gevestigde orde.

Manipulatie

De beïnvloeding gaat over in rechtstreekse manipulatie bij de berichtgeving over de economie. Terwijl de officiele media dagelijks verslag doen van een oplevende economie en welvaart, geven cijfers berekend met behulp van de oorspronkelijke rekenmethodiek een heel ander beeld. Zelfs in de best draaiende West Europese landen als Duitsland en Nederland is de werkelijke koopkracht van haar burgers al jaren gelijkblijvend tot dalend, ondanks de enorme bedragen die vanuit de centrale banken in het bankwezen de economie worden gepompt.

En wat te denken van de radio-actieve vergiftiging van een Russische ex-spion en zijn dochter die al jaren in Engeland wonen, wat al voordat enig bewijs is geleverd geresulteerd heeft in het wegsturen van diplomaten en het bevriezen van Russische tegoeden. En hoe opmerkelijk de gang van zaken is blijkt wel uit het gedrag van de Franse president Macron, die eerst verklaart meer bewijs te willen zien voor de volgens eigen zeggen ‘fantasie politiek’ van May van Engeland, om vervolgens twee uur later gezamenlijk met Trump, May en Merkel een verklaring te eisen van Rusland omdat deze verantwoordelijk zou zijn voor het hele gebeuren. En dat de vergiftiging is gebeurd met een stof uit een fabriek welke na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1999 in Amerikaanse handen is overgegaan; een kniesoor die daar op let!

Hoe goed komt het uit voor Westerse machthebbers om Rusland als kwade pier neer te zetten, daarbij de aandacht verplaatsend naar een buitenlandse macht. Voor meer info over deze onverkwikkelijke gang van zaken, zie de site van Paul Graig Roberts, die onder president Reagan verschillende hoge posities bekleedde.

Wellicht vraagt u zich af wat bovenstaande te doen heeft op de site van AmsterdamGold. Het antwoord is dat de beschreven voorbeelden van informatie beperking en manipulatie de keuzevrijheid van burgers inperken ten faveure van de gevestigde machten op politiek en monetair gebied. De centrale banken weten immers donders goed dat hun beleid van ongelimiteerd geld bijdrukken geleid heeft tot oninbare schulden voor overheden en burgers, daarmee de heel Westerse samenleving aan de rand van de afgrond brengend. En ook de gevestigde politieke partijen, die hun zeggenschap hebben verkwanseld aan een niet-gekozen banktrio in Europa en de FED in de VS, hechten meer aan het verdedigen van hun eigen stellingen door het aanvallen van nieuwkomers dan aan het belang van diegene die zij zeggen te vertegenwoordigen.

En dit alles tegen de achtergrond van de leidende Westerse economieën die hun eigen staatsleningen niet meer aan de man kunnen brengen. Zo kon Japan vorige week, welke overigens toch al 75 % van de eigen staatsleningen heeft opgekocht, geen enkele staatslening verkocht krijgen! Er is blijkbaar geen markt meer voor, want niemand wou het hebben tegen de huidige lage rente. En met in het achterhoofd dit officiele Japanse gegeven, zou het in de VS dan zoveel beter gaan met hun staatsleningen, waar de FED geld geeft aan de banken die vervolgens deze staatsleningen opkopen?

 

Vooruitblik

Een Westerse wereld  met records aan schulden, een oplopende rente waarbij op te werpen handelsbarrieres de prijzen zullen opjagen, het handelsvolume verminderen zal en de tekorten daarmee zullen oplopen. Een weinig verheffend schouwspel, waarbij bovendien de al jaren opbouwende monetaire crisis nu vergezeld wordt van een geo-politieke crisis, wat zoals de geschiedenis leert niet zelden uitdraait op oorlog. De Westerse troepenopbouw in Oost Europa en Syrië belooft in die zin weinig goeds. Een mogelijk scenario is dat, wellicht op grond van een zeer grote aanslag of iets dergelijks, de beurzen zullen instorten en Rusland al of niet vergezeld van China hier de schuld van zullen krijgen.

Het oorlogscenario is echter geen uitgemaakte zaak, nu zelfs in Amerikaanse media bericht wordt gedaan dat het met het Amerikaanse militiare overwicht is gedaan. Zo lijkt Rusland over een hypersonisch vliegtuig te beschikken wat niet te stoppen is, en China over middelen beschikt om ondermeer Amerikaanse vliegdekschepen lam te leggen.

Hoe dit alles gaat aflopen weet ik ook niet, maar wel dat de jaren van Westerse ongedekte voorspoed voorbij zijn. Waar vrijheid eindigt, begint tirannie. Als individu een niet te stoppen proces, maar wel een gang van zaken waarbij u zich tegen de economische gevolgen voor een deel kunt beschermen door bijvoorbeeld de aanschaf van goud en zilver.

 

Tot slot

Gelukkig is in de VS, 10 jaar na het omvallen van de bank Bear Stearns, een wet aangenomen die het ‘vermogen’drempel waarboven banken zich moeten houden aan liquiditeitsregels, stress-testen en regels omtrent risico-management verhoogd van $50 miljard naar $100 miljard, om vervolgens over 1 ½ jaar deze nogmaals te verhogen naar $250 miljard. Ook mogen megabanken als Citibank voortaan leningen verstrekt aan lagere overheden als hoog-liquide assets boeken, wat zeer behulpzaam is om aan de vereiste verhouding tussen snel verhandelbare en langzaam/moeilijk verhandelbare papieren te komen. Een verhouding welke van groot belang is om tijdig in crisissituaties in te kunnen grijpen.

Nu weten we helemaal zeker dat het met het banksysteem en onze daar gestalde spaarcentjes wel goed komt.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud